people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime

Noordeik

Welkom op de pagina van Stichting De Verenigde bedrijven Noordeik.

De stichting heeft ten doel:
a. De collectieve belangenbehartiging van de eigenaren van percelen op de bedrijventerreinen “Noordschil” en “Drie Eiken” in Baarn; Het behartigen van gemeenschappelijke bedrijfsbelangen van de op de voornoemde percelen – of de direct nabij gelegen percelen – te Baarn gevestigde bedrijven;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het (doen) ontwikkelen van een duurzaam masterplan (revitalisatie plan);
b. Het (doen) afstemmen van de beoogde uitbreiding van vermelde bedrijventerreinen “Noordschil” en “Drie Eiken” met bedoeld masterplan;
c. Het (doen) samenwerken met provincie, gemeente en andere (overheids)instanties ter voorkoming van versnippering en verpaupering van vermeld bedrijventerrein “Noordschil”;
d. Het (doen) organiseren van parkmanagement en de uitvoering daarvan;
e. Het (doen) uitvoeren van beveiligingsmaatregelen alsmede van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen “Noordschil” en “Drie Eiken”.

Website

Kijk voor meer informatie op de website www.noordeik.nl

Lidmaatschap

Lid worden? Download dan het inschrijfformulier hieronder en stuur deze naar Henk van Asch, Secretaris: henkvanasch@gmail.com