OPHEFFING CBB

Plaatsingsdatum bericht: 12 april 2023

Woensdag 15 maart 2023 gaat de boeken in als een memorabele dag. Op die dag heeft de ALV van de CBB namelijk unaniem besloten om na 51 jaar de vereniging op te heffen.

Een moeilijk maar onontkoombaar besluit, gelet op de moeizame wijze waarop de laatste jaren invulling kon worden gegeven aan de doelstellingen van de CBB en de gestage terugloop van actieve leden.

Ik neem u even kort mee terug naar het moment, waarop het destijds allemaal is begonnen.

De CBB, Contactgroep Baarnse Bedrijven, werd door Joop Sterneberg, directeur Conimex, opgericht op 1 januari 1972 voor bedrijven met meer dan 10 medewerkers. De insteek destijds was, naast de nog steeds geldende algemene doelstellingen,  o.a. het voorkomen van het wegkapen van elkaars personeel en het organiseren van sportdagen ter bevordering van de saamhorigheid tussen de diverse bedrijven.

Gedurende de afgelopen ruim 51 jaar heeft het CBB altijd een sleutelrol vervuld in de contacten tussen het (grotere) bedrijfsleven en de Gemeente. Daarnaast organiseerde zij ook allerlei bijeenkomsten en was zij gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de tweejaarlijkse verkiezing van het Baarns Bedrijf van het Jaar. Ook herinner ik mij nog een busreis naar de Arena in aanbouw en recent nog een bezoek aan AFAS Leusden.

Helaas bleek het de laatste jaren steeds moeilijker om nieuwe leden te vinden en werd de spoeling van grotere bedrijven allengs dunner. De informatie voorziening veranderde en men werd meer individualistischer. Kortom er bestond steeds minder behoefte aan het periodiek samenkomen om informatie uit te wisselen en contacten te onderhouden.

Dat is voor het bestuur uiteindelijk reden geweest om met een voorstel tot ontbinding van de vereniging te komen. Immers kunnen wij onszelf niet langer zien als een duidende representant van de grotere bedrijven in Baarn.

Hiermee komt een eind aan meer dan 51 jaar CBB!

Dat is niet niks en wij realiseren ons dit als bestuur terdege. Wij zien de stap om te komen tot opheffing en ontbinding van de vereniging echter als een logisch gevolg van de veranderde maatschappij en de afnemende interesse bij ondernemers om zich te organiseren.

Dat betekent overigens niet dat hierdoor ook de erfenis en het gedachtegoed van de CBB verdwijnt, in tegendeel. Het is de bedoeling dat de belangen van de lokale ondernemers met veel verve behartigd blijven worden vanuit het POB en haar aangesloten leden.

Daarnaast zal het mogelijk blijven om elkaar, als ondernemers van Baarn, fysiek te ontmoeten op de verschillende periodiek te organiseren bijeenkomsten onder de paraplu van het POB.

Namens het bestuur dank ik u allen voor de jarenlange samenwerking en ondersteuning en roep u op, om toch vooral actief te blijven in het lokale bedrijfsleven en uw steentje bij te blijven dragen aan een goed ondernemersklimaat in Baarn.

Tot slot een niet onbelangrijke mededeling over de doelbestemming van de nog in kas zijnde gelden. Deze zullen, na consultatie van de aanwezige leden tijdens de ALV, worden verdeeld over een aantal goede doelen en onze collega organisaties de BON en de Noordeik.

 

Namens het Bestuur van de  CBB

 

Ronald Zanoli, Voorzitter

Andere berichten